Incasso en Procesrecht

Incasso

Een incassoprobleem kan op verschillende manieren ontstaan. Uw debiteur neemt het niet zo nauw met kredietafspraken die zijn gemaakt en betaalt laat of helemaal niet voor door u geleverde goederen of diensten. Ineens bent u schuldeiser en loopt u zelf het risico in betalingsproblemen te raken. De continuïteit van úw bedrijf loopt gevaar door wanbetaling van anderen.

U wilt er vervolgens alles aan doen om het geld waar u recht op heeft ook daadwerkelijk te ontvangen, en terecht. Het stadium van aanmanen is inmiddels achter de rug. U bezint zich op bijstand.

Wilt u maximale druk zetten op uw in gebreke blijvende debiteur en een volledig op het dossier afgestemde maatwerkaanpak? Dan is het tijd voor een gespecialiseerde advocaat. Waar de middelen die het incassokantoor of de deurwaarder kunnen inzetten veelal ontoereikend zijn, kan hij verder gaan.

Ook voor het incasseren van vorderingen in het buitenland hebt u een VIA advocaat nodig. Hij beschikt over de nodige kennis van het internationale proces- en privaatrecht om de vordering te innen. Veel VIA leden hebben bovendien vestigingen in of samenwerkingsverbanden met het buitenland.

Procesrecht

Een incassoadvocaat is een advocaat die zich heeft gespecialiseerd in het innen van geldvorderingen. Indien nodig – en dat gebeurt maar al te vaak – moeten er rechtsmaatregelen worden getroffen om een debiteur tot betalen te bewegen. Een incassoadvocaat kan over het volledige arsenaal middelen beschikken en dat effectief inzetten. Of het nu gaat om een faillissementsaanvraag, een bodemprocedure, beslaglegging of een kort geding. Het incasso- of deurwaarderskantoor kan niet al deze middelen inzetten.

Bovendien heeft de VIA incassoadvocaat ruime ervaring met het voeren van gerechtelijke procedures, tot over de grens. Hij kan u goed adviseren over de vraag hoe om te gaan met incassoproblematiek en over stappen die u kunt nemen als een debiteur blijft weigeren te betalen.

Kortom, een incasso- en procesadvocaat:

 • Is gespecialiseerd in incasso;
 • Levert maatwerk op dossierniveau;
 • Zal er alles aan doen om in de ‘geest’ van uw organisatie te opereren;
 • Stelt uw commerciële belangen voorop;
 • Is tegelijk raadsman én uitvoerder;
 • Kan het gehele traject aan: van eerste sommatie via gerechtelijke procedure tot en met executie van een vonnis;
 • Zal altijd eerst streven naar een minnelijke oplossing om daarmee een procedure te voorkomen;
 • Kan in voorkomende gevallen een procedure starten bij de (kanton)rechter;
 • Kan beslaglegging of faillissement aanvragen;
 • Kan u goed adviseren over te nemen stappen indien de wanbetaler reeds in surséance verkeert of er al faillissement is aangevraagd;
 • Analyseert waar eventuele verbeteringen nodig of mogelijk zijn in uw debiteurenbeleid;
 • Verbetert de vastlegging van afspraken tussen u en uw klant;
 • Adviseert over algemene leverings- en betalingsvoorwaarden.

Tarieven

Veel incassozaken kunnen op zodanige wijze worden afgewikkeld dat de kosten die zijn verbonden aan de zaak volledig verhaald kunnen worden op de debiteur. Incasso- en procesadvocaten zullen dit doel altijd voor ogen houden. Laat u zich vooraf goed informeren. Het is niet onwaarschijnlijk dat een afgesproken incasso- of uurtarief volledig wordt gecompenseerd (en meer dan dat) door een effectieve en snelle procedure en dus een snelle (terug)betaling.

Ook is het vaak zo dat schuldenaren anders reageren op een advocaat: hun brieven en/of telefoontjes worden toch wat serieuzer genomen. En meer dan eens is de inzet van een advocaat al genoeg om de debiteur tot betaling te brengen.

Belangrijk is ook te vermelden dat VIA incasso- en procesadvocaten samen met hun cliënt een goede afweging maken van nut en noodzaak van in te zetten middelen en de bijbehorende tijdsbesteding (proportionaliteit). Met andere woorden: elke probleem vergt een maatwerkoplossing op dossierniveau. Ook daarin kan de verrassing schuilen.

Hoe dan ook: VIA incasso- en procesadvocaten geven u altijd vooraf een helder inzicht in de te verwachten kosten en over de eventuele verhaalbaarheid.

Zoek en vind uw advocaat

Een groot aantal advocaten is bij ons aangesloten. Vind hier de advocaat die het beste bij u past.