LID WORDEN

VIA: keurmerk voor incassoadvocaten

Bent u als advocaat gespecialiseerd in incasso- en/of procesrecht en niet aangesloten bij de VIA, dan mist u veel. De VIA is een professionele organisatie die regelmatig overleg voert met het ministerie van Justitie en andere instanties over ontwikkelingen in de wetgeving en op incassogebied. Met andere woorden: we hebben op het hoogste niveau de vinger aan de pols. Als lid van onze organisatie profiteert u daar uiteraard van.

Het lidmaatschap van de vereniging staat uitsluitend open voor advocaten die gedurende tenminste vijf jaar als advocaat zijn ingeschreven overeenkomstig het bepaalde in de Advocatenwet en die ten tijde van het indienen van het verzoek – tot toelating als lid kennis en ervaring bezitten op het incassoterrein en/of het burgerlijk procesrecht.

Lidmaatschapskosten
De kosten voor de jaarlijkse contributie (2024) bedragen € 200,00.

Behoud lidmaatschap
De leden zijn onderworpen aan de Verordening op de advocatuur die voor alle leden van kracht is. Om lid te kunnen blijven van de Vereniging van Incasso- en procesadvocaten dienen de leden niet alleen integraal te hebben voldaan aan de bepalingen als vervat in de Verordening op de advocatuur; van het aantal in elk jaar door de leden te behalen opleidingspunten zullen de VIA-leden ten minste 8 opleidingspunten verwerven door het volgen van onderwijs, het geven daarvan of door het publiceren, alles op het gebied van het incasso- en insolventierecht. De leden zullen aan de secretaris van de Vereniging een afschrift toezenden van de opgave van de jaarlijks door de leden behaalde opleidingspunten, waarbij dan tevens zij aangegeven hoeveel punten zijn behaald op het gebied van het incasso- en insolventierecht.
Wanneer 2 jaren achtereen niet het vereiste aantal opleidingspunten op het aangewezen rechtsgebied wordt behaald, heeft het Bestuur van de Vereniging de bevoegdheid het lidmaatschap van de betrokken advocaat te beëindigen. Tegen deze beslissing van het Bestuur staat beroep open bij de commissie van beroep.

VJP leden (VIA aspirant lidmaatschap)

De kosten voor het VIA aspirant lidmaatschap voor VJP leden bedragen € 30,00 per jaar. Het aspirant lidmaatschap is geldig voor een duur van maximaal 2 jaar. Hierna zal het aspirant lidmaatschap worden omgezet naar het reguliere VIA lidmaatschap. Zodra het aspirant lidmaatschap eindigt, zal de reguliere contributie van het VIA lidmaatschap worden gehanteerd. Beëindiging van het VJP lidmaatschap dient bij het VIA secretariaat (info@via-incasso.nl) te worden gemeld.

Exclusief voor haar leden en aspirant leden (VJP leden) organiseert de VIA opleidingen en studiebijeenkomsten. Zo blijft u op betaalbare wijze op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in ons vakgebied en voldoet u aan de opleidings- en scholingseisen.

Het lidmaatschap betreft een persoonlijk lidmaatschap. U bent zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen. Wij verzoeken u de contactgegevens in de factuur te controleren. Mocht hier iets in gewijzigd zijn, dan kunt u deze wijziging per e-mail doorgeven aan info@via-incasso.nl

Beëindiging van het lidmaatschap tijdens dit verenigingsjaar geschiedt per 31 december 2024.

Als lid mag u het VIA-logo gebruiken: dit logo garandeert uw cliënten de hoogste kwaliteit op het gebied van dienstverlening bij het innen van geldelijke vorderingen. Voor het opvragen van het VIA-logo en vragen over de richtlijnen kan men contact opnemen met het VIA secretariaat, per mail naar info@via-incasso.nl of per telefoon naar 0343 – 420 258.

STATUTEN

De statuten zullen in het voorjaar van 2023 worden gewijzigd conform het aan de leden voorgelegde voorstel statutenwijziging.

CONTACT

5 + 3 =

Postbus 21
3940 AA  Doorn

0343-420-258
info@via-incasso.nl

KVK: 40413186